Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Koirasaarentien asemakaavasta 26.4.2010

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 Helsinki

 

Viite: Laajasalon Koirasaarentien katualueen asemakaavan hyväksyminen ja tonttien

         49057/3 ja 49074/2 osien sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11820); 

          Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 17.03.2010 pykälä 71

  

VALITUS

 

Vaadimme em. kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista seuraavin perustein:

 

Kaavoitusprosessi

Kaavaehdotuksen alue on osa alkuperäistä Kruunuvuoren osayleiskaava-aluetta. Se on virheellisesti erotettu kesken osayleiskaavaprosessia pois alkuperäisestä yhteydestään.

 

Aiemmassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä vielä kaavoituskatsauksissa v. 2003 ja 2004 koko suunnittelualue mukaan lukien Koirasaarentien varret on merkitty yksiselitteisesti osayleiskaava-alueeksi Yleiskaava 2002:n mukaisesti.

 

Myös alueelle laadittujen asemakaavojen paloittelu sittemmin yhä pienempiin ja pienempiin osiin kesken kaavaprosessin on tehnyt kuntalaisten osallistumisen kaavaprosessiin kohtuuttoman vaikeaksi.

 

Tien molempien puolien kaavojen olisi tullut kuulua samaan kaavaan, kuten kaavaprosessin alussa oli. Vain näin ollen olisi voitu tarkastella kaavoituksen todellisia kokonaisvaikutuksia.

 

Kaavan sisältö

Kaavaehdotus ei täytä lain edellyttämiä sisältövaatimuksia: meluselvitykset ovat tekemättä tai puutteellisia, luontoselvitykset ovat tekemättä tai puutteellisia, kaavaselostus ei ole ollut nähtävillä, liittyminen ympäristöön on esittämättä, ylipäätään kaavaehdotus on hyvin puutteellinen ja virheellinen.

Kaavaehdotus on ristiriidassa Maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaavassa kallioalueet on merkitty arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi. Tätä ei ole kaavaehdotuksessa huomioitu.

 

Tielinjaus

Esitetty katujärjestely Laajasaloon on hyvin massiivinen. Sen leveys ei ole missään suhteessa laajasalolaiseen ympäristöön.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan ei elinympäristöä saa heikentää tarpeettomasti eikä luonnonympäristön erityisiä arvoja saa hävittää. Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellut kallioalueet tien pohjoispuolella tuhoutuvat tien tarpeettoman leveyden ja linjauksen vuoksi. Tien pohjoispuolella

 

Henrik Borgströmintien risteyksestä länteen louhitaan suunnitelmien mukaan lähes 10metriä korkeita kallioleikkauksia arvokkaisiin avokalliorinteisiin. Leikkaukset voitaisiin välttää tien linjauksella ja tekemällä tie vain tarpeellisen levyiseksi. Tie on mm. istutuskaistojen vuoksi n. 10metriä tarpeettoman leveä.

 

Maakuntakaavan mukainen viheryhteys Stansvik-Tullisaari katkeaa massiivisen tien vuoksi, kaavoituksessa ei ole riittävästi huolehdittu tärkeän seudullisen viheryhteyden häiriöttömästä jatkumisesta eikä ihmisten ja alueen eläimistön liikkumisesta tiealueen poikki esim. tunneloimalla tie.

 

Koirasaarentien linjaus Tahvonlahden pohjukassa on väärä. Tielinjauksen vieminen Tahvonlahden pohjukan yli pengertämällä aiheuttaa maisema- ja meluongelmia, jotka pilaavat Tahvonlahden hiljaisen virkistysalueen sekä tuhoaa ranta-alueen kasvi- ja eläinkunnan.

 

Tie tulee linjata kokonaan toisin riittävän kauas rannasta sekä suojata Tahvonlahden virkistysalue meluseinin tai vallein.

 

Melu

EU-direktiivia 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta on noudatettava. Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008, johon kaupunki on sitoutunut (Khs 2008-1875 ), edellyttää, että kaupunkisuunnittelussa virkistysalueisiin kohdistuva melu otetaan huomioon ja että kaupunkiympäristön hiljaisten alueiden äänimaisemaa suojellaan ja parannetaan aktiivisilla toimilla.

Tahvonlahden alue on Helsingin harvoja hiljaisia alueita ( liite, sivu 199 Helsingin yleiskaava 2002 selostus).

Valmisteluteksteissa esiintyvä väite ” Melu alueella ei ole merkittävä..” on virheellinen, kun toisaalla tekstissä taas todetaan melun edellyttävän määräyksiä ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydestä.

 

Meluhaitat merenrannan virkistysalueelle, yhdelle Helsingin hiljaisista alueista, ovat suuret, ja täysin selvittämättä. Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta tehtyjen päätösten mukaiset suojelutoimet edellyttävät kaavaehdotuksessa esitetyn tielinjauksen tarkistamista, melusuojauksen selvittämistä, ja sen edellyttämistä jo kaavaehdotuksessa.

 

Laajasalossa 24.04. 2010

 

Timo Korpela                                            Mika Penttinen

puheenjohtaja                                           varapuheenjohtaja