Valitus Helsingin HO:teen Gunillankallion asemakaavamuutoksesta 14.6.2010

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 Helsinki

 

Viite: Laajasalon kortteleiden 49047, 49074 ja 49090 osien ja puistoalueen asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 49074/2, 49075/3 ja 49079/1 ym. alueiden (Kruunuvuorenranta, Gunillankallio) asemakaavan muuttaminen (nro 11888) (nro 11888)

 

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 5.5.2010 pykälä 118

 

                                                                   VALITUS

 

Vaadimme kaupunginvaltuuston päätöksen ja siten ko. asemakaavan kumoamista seuraavin perustein:

 

Kaavoitusprosessi

 

Aiemmassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, Yleiskaava 2002:ssa sekä vielä kaavoituskatsauksissa v. 2003 ja 2004 sekä yhä edelleen Kaupunkisuunnitteluviraston asukkaille suunnatuilla www-sivuilla (ks liite 1) koko ko. suunnittelualue mukaan lukien Koirasaarentien varret on merkitty osayleiskaava-alueeksi. Alueen kaavoittaminen suoraan asemakaavalla ei ole aloitetun ja kesken olevan osayleiskaavoitusprosessin mukaista eikä mahdollista lain ja yleiskaava 2002:n vaatimaa koko vaikutusalueen kokonaisvaltaista tarkastelua.

 

Sekava tiedottaminen asiassa ei ole mahdollistanut kuntalaisten lain mukaista osallistumista kaavoitusprosessiin.

 

 

Kaava-alueen maankäytön rajaukset

 

Kaavoituksessa tulee noudattaa sitä ohjaavia, ylempitasoisia kaavoja. Voimassa olevan yleiskaava 2002:n alueelle kohdentuvissa määräyksissä todetaan, etteivät yleiskaavan maankäytön rajat ole sitovia. Näin ollen alueella on voimassa maakuntakaavan rajaukset, joita asemakaavoituksessa tulee noudattaa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaan rakentamista esitetään maakuntakaavan mukaisille viheralueille.

 

Maakuntakaavan mukainen seudullisesti tärkeä yhtenäinen Stansvik-Tullisaari-vihervyöhyke kaventuu asemakaavaehdotuksessa alle puoleen maakuntakaavan mukaisesta ( liite 2 ). Sitä ei voida pitää vähäisenä muutoksena tai tarkennuksena vaan oleellisena muutoksena maakuntakaavaan. Vihervyöhykkeen kaventuminen alle puoleen vaatisi maakuntakaavan muuttamisen ennen asemakaavoitusta.

 

Ko. vihervyöhyke muuttuu niin kapeaksi, ettei sillä toteudu maakuntakaavan vihervyöhykkeeseen kohdistuvat kaavamääräykset. Lisäksi merkittävä osa asemakaavaehdotuksen mukaisesta vihervyöhykkeestä on merialuetta, maapinta-alassa kaventuminen tarkoittaa kaventumista kolmasosaan.

 

Asemakaava-alueen erottaminen osayleiskaava-alueesta kesken prosessin tuottaa em. kaltaisia kokonaisuuden kannalta hallitsemattomia tilanteita, jotka eivät ole lain mukaisia.

 

Vihervyöhykkeen kaventuminen tuottaisi kohtuutonta haittaa virkistykselle, kasvustolle ja eläimistölle, näitä ei ole asemakaavassa mitenkään huomioitu, myös alueen luontoselvitykset ovat puutteellisia.

 

Laajasalossa 14.6.2010

 

Timo Korpela, puheenjohtaja                        

                                      

Liitteet: valtuuston päätösasiakirjat, liitteet 1-2