Valitus Koirasaarentien kaavasta 7.11.2011

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9

00520 Helsinki

 

Viite: Laajasalon Koirasaarentien asemakaavan hyväksyminen (nro 11910)

 

          Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 28.9.2011 pykälä 176

 

VALITUS

 

Vaadimme kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista seuraavin perustein:

 

Kaavan sisältö

Kaavaehdotus ei täytä lain edellyttämiä sisältövaatimuksia: meluselvitykset ovat tekemättä, luontoselvitykset ovat tekemättä, kaavaselostus ei ole ollut nähtävillä, liittyminen ympäristöön on esittämättä, ylipäätään kaavaehdotus on hyvin puutteellinen ja virheellinen.

 

Tielinjaus

Esitetty katujärjestely Laajasaloon on hyvin massiivinen. Sen leveys ei ole missään suhteessa laajasalolaiseen ympäristöön.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 § mukaan ei elinympäristöä saa heikentää tarpeettomasti eikä luonnonympäristön erityisiä arvoja saa hävittää.

 

Koirasaarentien linjaus Tahvonlahden pohjukassa on väärä. Tielinjauksen vieminen Tahvonlahden pohjukan yli aiheuttaa maisema- ja meluongelmia, jotka pilaavat Tahvonlahden hiljaisen virkistysalueen. Myös suojeltavaksi merkittyjen puisten rakennusten asema vilkkaan tien laidalla muuttuu kestämättömäksi. Ko. rakennukset tulisi siirtää sijaitsemaan väljästi puistoalueella ja linjata tie kokonaan toisin riittävän kauas rannasta sekä suojata Tahvonlahden virkistysalue meluseinin tai vallein

 

Melu

Tahvonlahden alue on Helsingin harvoja hiljaisia alueita. Valmisteluteksteissä esiintyvä väite ”Melu alueella ei ole merkittävä..” on virheellinen, kun toisaalla tekstissä taas todetaan melun edellyttävän määräyksiä ulkoseinärakenteiden ääneneristävyydestä.

 

Meluhaitat Tahvonlahden virkistysalueelle, yhdelle Helsingin hiljaisista alueista, ovat suuret, ja täysin selvittämättä. Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta tehtyjen päätösten mukaiset suojelutoimet edellyttävät kaavaehdotuksessa esitetyn tielinjauksen tarkistamista, melusuojauksen selvittämistä, ja sen edellyttämistä jo kaavaehdotuksessa.

 

EU-direktiivia 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta on noudatettava. Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008, johon kaupunki on sitoutunut (Khs 2008-1875 ), edellyttää, että kaupunkisuunnittelussa virkistysalueisiin kohdistuva melu otetaan huomioon ja että kaupunkiympäristön hiljaisten alueiden äänimaisemaa suojellaan ja parannetaan aktiivisilla toimilla.

 

Asemakaavassa asia on jätetty selvittämättä ja tutkimatta lain edellyttämät liikenteen meluhaitat. Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta tehtyjen päätösten mukaiset suojelutoimet edellyttävät asemakaavassa esitetyn tielinjauksen tarkistamista ja melusuojauksen selvittämistä.

 

Asemakaavaan tulisi sisällyttää määräykset meluesteiden rakentamisesta tai muista ratkaisuista, joilla melun leviäminen estetään.

 

Laajasalossa 4.11.2011

 

Mika Penttinen

varapuheenjohtaja

 

Laajasalo-Degerö Seura ry

Muurahaisenpolku 4, 00840 Helsinki

 

Liitteet: valtuuston päätösasiakirjat