Valituslupahakemus 1.6.2011

Korkein hallinto-oikeus

Unioninkatu 16

00130 Helsinki

 

 

Viite: Laajasalon kortteleiden 49047, 49074 ja 49090 osien ja puistoalueen asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 49074/2, 49075/3 ja 49079/1 ym. alueiden (Kruunuvuorenranta, Gunillankallio) asemakaavan muuttaminen (nro 11888)

 

          Helsingin hallinto-oikeuden päätös 11/0431/5

 

                                               VALITUSLUPAHAKEMUS

 

Haemme valituslupaa asiassa seuraavin perustein:

 

 

-       On tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiassa, jossa yleiskaavassa 2002 olleella merkinnällä on kumottu maakuntakaavan ohjaava vaikutus maankäytön rajauksiin. Yleiskaavassa 2002 on merkintä ”maankäytön rajaukset eivät ole sitovia”. Tähän vedoten maankäytön rajauksiin ei ole voitu puuttua yleiskaava 2002 – prosessissa.

Näin menetellen on kaavoitusprosessissa ohitettu maakuntakaava.

Jos hallinto-oikeuden tulkinta yleiskaavan voimassaolosta ilman maakuntakaavan ohjaavaa vaikutusta pysyy voimassa, on odotettavissa kyseisen kaltaisen rajauksien sitovuuden kumoavien kaavamääräysten yleistyminen, ja tätä kautta ylempiasteisten kaavojen ohjausvaikutuksen poistuminen. Menettely aiheuttaa lain tarkoituksen vastaisen tilanteen kaavoitukseen.

-       On tärkeää selvittää, missä vaiheessa prosessia maakuntakaava on ohjannut alempiasteista kaavaa ja missä vaiheessa kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa maankäytön rajauksiin. Kokemuksemme mukaan kansalaisilla ei ole ollut ko. mahdollisuutta .

-       Mielestämme maakuntakaavan tulee ohjata asemakaavoituksen maankäytön rajauksia, koska yleiskaavassa se ei ole ollut mahdollista yleiskaavassa olleen merkinnän vuoksi. Yleiskaavaprosessissa 2002 ilmoitettiin rajauksia tarkasteltavan osayleiskaavassa ( jota ei laadittukaan lupauksista huolimatta ) sekä asemakaavoituksessa. Ko. asemakaava-alueelle aloitettiin osayleiskaavan teko yleiskaava 2002-prosessissa luvatun mukaisesti, mutta se keskeytettiin ja siirryttiin suoraan asemakaavoitukseen. Näin ollen asemakaavoituksessa tulee huomioida maakuntakaavan rajaukset.

-       Maakuntakaavan mukainen seudullisesti tärkeä yhtenäinen Stansvik-Tullisaari-vihervyöhyke kaventuu asemakaavaehdotuksessa alle puoleen maakuntakaavan mukaisesta. Sitä ei voida pitää vähäisenä muutoksena tai tarkennuksena vaan oleellisena muutoksena maakuntakaavaan. Vihervyöhykkeen kaventuminen alle puoleen vaatisi maakuntakaavan muuttamisen ennen asemakaavoitusta

Asemakaavassa seudullisesti tärkeä maakuntakaavan mukainen vihervyöhyke muuttuu niin kapeaksi, ettei sillä toteudu maakuntakaavan vihervyöhykkeeseen kohdistuvat kaavamääräykset. Lisäksi merkittävä osa asemakaavaehdotuksen mukaisesta vihervyöhykkeestä on merialuetta, maapinta-alassa kaventuminen tarkoittaa kaventumista alle kolmasosaan. Asemakaavaehdotuksessa rakentaminen on suurimmaksi osaksi myös Yleiskaava 2002:n rajausten mukaisella viheralueella.

On tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden päätös, voidaanko näin merkittäviä muutoksia tehdä vastoin ylempiasteisia asemakaavoitusta ohjaavia kaavoja.

 

 Laajasalossa 1.6.2011

 

 

Anna-Riitta Summanen                                               Mika Penttinen

puheenjohtaja                                                           varapuheenjohtaja

 

Liitteet: Helsingin hallinto-oikeuden päätös