Mielipide: Vartiosaaren ja Laajasalon itäisten osien kaavoitus 9.2.2012

Helsingin kaupunki

Kirjaamo

Pl 10

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Viite: Vartiosaaren ja Laajasalon itäisten osien kaavoitus

 

Mielipide

                            

Oheiseen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 15.6.2011 esittämäämme

mielipiteeseen viitaten haluamme toistaa saman näkemyksen koskien Vartiosaaren ja siihen liittyen Laajasalon itäisten viheralueiden kaavoitusta.

 

Pidämme tärkeänä Vartiosaaren säilyttämistä nykyisellään pääosin virkistyskäytössä. Kaupunkirakenteen muualla tiivistyessä virkistysalueiden merkitys ja tärkeys korostuvat entisestään. Tiivis asutus tarvitsee hyvät virkistysalueet, koska siten tuotetaan asukkaille terveyttä ja viihtyvyyttä. Virkistysalueiden sijaitseminen kohtuullisella etäisyydellä takaa, että ne ovat eri-ikäisten asukkaiden helposti saavutettavissa. Tämä tukee myös ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia ja vähentää palvelutarvetta. Lisäksi se on ekologista ja vähentää liikenteen haittoja, kun ei tarvitse lähteä automatkan päähän virkistäytymään.

 

Seuran näkemys on, että Vartiosaari ja Laajasalon itäiset osat tulee säilyttää kasvavan asukasmäärän ja yhä kauempaakin tulevien ihmisten virkistyskäytössä merenrantoineen, puistoineen ja Aittasaaren lehtomaisine, kasvillisuudeltaan rikkaine metsineen ja ulkoilureitteineen. Viime syksynä järjestetyssä Yliskylän käyttäjäkyselyssä kysyttiin asukkailta mm, mitkä alueet ovat heille erityisen tärkeitä hiljaisuuden, rauhan ja mielihyvän kokemuksen kannalta, ja pyydettiin nimeämään alueen erityinen helmi. Ylivoimaisesti eniten saivat mainintoja Aittasaari, Sarvaston puisto ja uimarannan tienoo ja kokonaisuutena itäiset viheralueet. Jos Vartiosaari rakennetaan asuinkäyttöön, asuinrakentaminen ja sen edellytyksenä mainittu raideliikenteen rakentaminen tuhoaisivat suuren osan näistä hiljaisista alueista. Yli 400 vastaajan otoksessa korostui asukkaitten tarve kokea hiljaisuutta omassa lähiympäristössä.

 

Helsingin yleiskaavan mukaisen Itä-Helsingin kulttuuripuiston merkitys kasvaa seudullisesti erittäin tärkeäksi, kun rakentamisen painopiste siirtyy itään päin ja kaupunginosat tiivistyvät. Laajasalo, Marjaniemi, Itäkeskus, Puotila ja Vartiosaari rantaviheralueineen kehystävät tätä merellistä puistoa, jonka keskeisenä helmenä on Vartiosaari, kuten Seurasaari on lännessä. Näin Vartiosaari tulisi merkitä kaavassa virkistysalueeksi.

 

Visiona on pidettävä mielessä, että Vantaan mahdollisesti joskus yhdistyessä Helsinkiin rakentamattomat merenranta-alueet koetaan metropolialueen asukkaitten kesken uudella tavalla yhteisinä ja äärettömän arvokkaina virkistyksen lähteinä. Helsingin vihersormet toimivat asukkaitten virkistysreitteinä ja eläimistön kulkureitteinä merenrannan ja sisämaan välillä.

 

Kaiken kaikkiaan Vartiosaaren rakentaminen asuinkäyttöön olisi korvaamaton menetys paitsi nyt eläville, myös tuleville helsinkiläisille sukupolville.

 

Helsingissä 9.2.2012

Laajasalo-Degerö Seura ry.

 

Anna-Riitta Summanen                                              Marja-Liisa Laakkonen

Puheenjohtaja                                                             Sihteeri