Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 854-00/08, 2.2.2009

Helsingin kaupunki

Kaupunginsuunnitteluvirasto 

                 Mielipide

Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, 854-00/08

   Laajasalo-Degerö Seura ry esittää mielipiteenään: 

Asukkaiden kanssa tehtävä hyvää yhteistyötä 

   Kaava-alueet liittyvät suoraan jo rakennettuihin tontteihin ja osin myös uudistavat niitä. Esitämme, että asemakaavoja laadittaessa luodaan toimiva yhteistyöelin asukkaiden, asukasjärjestöjen ja kaavoittajan kesken. Laajasalossa viime aikoina pelkät lain edellyttämät kuulemiset eivät ole toimineet, asioiden valmistelu on edennyt liian pitkälle vain kaavoittajan toimesta, eikä asukkaiden esittämiä perusteltujakaan ehdotuksia ole haluttu enää huomioida. 

   Nyt olisi uuden yhteistyöhakuisen kulttuurin aika. Toivomme Kaupunkisuunnitteluvirastolta aitoa yhteistyötä. Laajasalo-Degerö Seura ry on siihen edelleen valmis. 

Suojelualueiden laidoille jätettävä riittävät suojavyöhykkeet 

   Alueella olevien luonnonsuojelualueiden ympäri on jätettävä riittävät ”puskurivyöhykkeet”. Rakentamisen vaikutukset luontoon (mm. putkilinjat, kuivatus, kulkuväylät, kuluminen ) ulottuvat useiden kymmenien metrien päähän. Näin ollen suojavyöhykkeiden tulee olla riittävän leveitä. 

Tielinjaus harkittava uudestaan 

   Koirasaarentien linjausta Tahvonlahden pohjukassa tulee tarkastella uudestaan. Tielinjauksen vieminen Tahvonlahden pohjukan yli aiheuttaa maisema- ja meluongelmia, jotka pilaavat Tahvonlahden hiljaisen virkistysalueen. Myös suojeltavaksi merkittyjen puisten rakennusten asema vilkkaan tien laidalla muuttuu kestämättömäksi. Haluamme tutkittavaksi vaihtoehtoja. Kannattaisiko esimerkiksi siirtää ko. rakennukset sijaitsemaan väljästi puistoalueella ja linjata tie kokonaan toisin?   
    

   Yhteistyöterveisin 

   Helsinki 2.2.2009 
    

   Timo Korpela   Merja Eskola

   Puheenjohtaja   sihteeri

   Laajasalo - Degerö Seura ry