Muistutus Gunillankallion kaavaehdotuksesta 7.9.2009

Helsingin kaupunginhallitus

                                                                  MUISTUTUS

 

Viite: Gunillankallion kaavaehdotus

                                                                 

Laajasalo-Degerö Seura ry on monissa aikaisemmissa mielipiteissään tuonut esiin alueen kaavoitusprosessin ongelmat sekä sen, että Kruunuvuorenrannan alueella rakentaminen pitäisi rajoittaa entisen öljysataman alueelle ja säästää luontoalueet virkistyskäyttöön. Näin myös Gunillankallion alue tulisi jättää rakentamatta.

 

Yleiskaava 2002:ssa ei ole sidottu rakentamisalueen rajoja, vaan sen on ilmoitettu tapahtuvan osayleiskaavassa. Kesken osayleiskaavaprosessin mm. Gunillankallion alue poistettiin osayleiskaava-alueesta. Maakuntakaava on näin ollen alueen kaavoitusta ohjaava ylemmän asteen kaava. Yleiskaava ei ole voimassa alueella, koska yleiskaavan määräysten mukaan sen rajaukset eivät ole voimassa alueella.

 

Jos rakentamiseen alueelle osoitetaan, tulisi se tehdä alueen nykyisiä arvoja kunnioittaen. Näistä arvoista suurimpia ovat luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvot.

 

Rakentamiseen osoitettu alue on tällä hetkellä virkistysalueeksi kaavoitettua kallioista metsämaata, joka on lähiympäristön asukkaiden ahkerassa virkistyskäytössä.

 

Vuorilahdenpolun rantaraitti on hyvin tärkeä osa Laajasalon rantoja kiertävää seudullista ulkoilureittiä. Se on maisemiltaan upea ja luonnonläheinen. Nyt rakentamista osoitetaan lähimmillään noin kymmenen metrin etäisyydelle raitista – ja vielä nykyisen raitin tärkeän haarayhteyden päälle. Ehdotus ei kunnioita olemassa olevaa seudullisesti tärkeää viheraluetta ja ulkoilureittiä.  Kaavaehdotuksessa viheralueet pilkkoontuvat ja luonnonarvot tuhoutuvat, ja ihmisten ja eläimistön kulku estyy.

 

Kaikki Gunillantien länsipuolinen rakentaminen tulee poistaa ja osoittaa alue Maakuntakaavan osoittaman Tahvonlahti-Tullisaari-viheralueen rajauksen mukaisesti virkistysalueeksi.

 

 

Laajasalossa 7.9.2009

 

Timo Korpela                                            Merja Eskola

puheenjohtaja                                            sihteeri