Stansvikin kyläyhdistys

Stansvikin kyläyhdistyksen mielipide, 19.5.2006

Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki

Kruunuvuorenrannan osayleiskaava- ja maankäyttö-suunnitelman luonnos

Olemme tutustuneet Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston esittämään luonnokseen, joka koskee Kruunuvuorenrannan osayleiskaava- ja maankäyttösuunnitelmaa. Esitämme mielipiteenämme seuraavaa:

Stansvikin mökkiläiset, muut kesäasukkaat ja alueen käyttäjät ovat kaavoitusprosessin alusta alkaen ilmoittaneet selkeän kantansa mökkikylää ja kartanoaluetta uhkaaviin suunnitelmiin. Lukuisissa vuorovaikutustilaisuuksissa esitettyjä mielipiteitä ja ehdotuksia ei ole lainkaan otettu huomioon suunnitelmia laadittaessa. Aikooko kaupunkisuunnitteluvirasto aloittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän todellisen yhteistyön alueen asukkaiden kanssa?

Uudenkylän tuhoamisella ja sen korvaamisella uusilla rakennuskortteleilla ei ole olennaista merkitystä kaava-alueelle asetettujen asukasmäärätavoitteiden kannalta. On täysin käsittämätöntä, että Uudenkylän luonnonläheinen kyläyhteisö tuhotaan ja tilalle rakennetaan asuntoja vaatimattomalle ihmismäärälle.

Stansvikin alue on kaventunut aina öljysataman Laajasaloon tulosta lähtien.  Kartanokokonaisuus on nyt säilymisensä äärirajoilla. Uudenkylän alueelle ulottuva suunniteltu raskas rakennusmassa tulisi näkymään rujona virheenä kartanomaisemassa. Miksi Helsingin suunnittelijat haluavat unohtaa kaupungin kunniakkaan lähihistorian? Miksi kaupunkisuunnitteluvirasto haluaa tuhota ehjän kartanokokonaisuuden ja säilyttää vain yksittäiset kartanorakennukset?

Helsingin kaupungin laatimia Stansvikin kartanoa koskevia luontoselvityksiä ei ole lainkaan otettu huomioon suunnitelmissa. Loppuvuodesta 2005 Enviro Oy:n tekemä selvitys käsitteli ainoastaan kapeaa rantakaistaletta Uudenkylän edustalla, jonne ei edes suunnitella rakentamista. Miksi kaavaluonnoksen esittelyaineistossa ei ole esitetty kattavaa selvitystä rakentamisen vaikutuksista luonnon- ja elinympäristöön?

Stansvikin Uusikylä on lainvoimaisessa Helsingin yleiskaavassa merkitty viheralueeksi, lainvoimaisessa Helsingin seutukaavassa maisemansa ja kasvistonsa ansiosta suojelualueeksi sekä hyväksyttävänä olevassa maakuntakaavassa osaksi laajempaa viheryhteyttä. Miksi osayleiskaavaluonnoksessa ei noudateta sitä ohjaavia ylempitasoisia kaavoja?

 Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelutavoitteissa on korostettu Kruunuvuorenrannan rakennuskannan monimuotoisuutta, palveluiden saamista alueelle sekä kartanon suojaamista metsäisellä reunavyöhykkeellä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymissä suunnitteluperiaatteissa Stansvikin kartanoympäristöä kehitetään sen lähtökohtia kunnioittaen aktiivisena vapaa-ajan viettopaikkana.

Uudessakylässä kaikki suunnittelutavoitteiden mukaiset tekijät ovat jo olemassa. Uusikylä kartanon reuna-alueella on luonnollinen jatkumo Laajasalossa 1800-luvulla alkaneelle kesähuvilakulttuurille. 1950-luvulla rakennetut mökit ovat hyväkuntoisia pieniä ”rintamamiestaloja”. Kestävän rakennustavan mukaiset mökit ovat energiataloudellinen asumisvaihtoehto, josta ympäröivä avara luonto tekee suuren tilan.

Kylän rakennukset sopivat hyvin osaksi suunniteltua ja monimuotoista rakennuskantaa. Mökit ovat helsinkiläisten kaipaamia palveluita parhaimmillaan. Hyvällä suunnittelulla Uudenkylän mökkikylä voidaan säilyttää nykyisellä paikallaan kartanon suojavyöhykkeellä, uuden helsinkiläisten toivoman merellisen pientaloalueen reuna-alueena hyvin säilynyttä rakentamatonta luontoa kunnioittaen.

Stansvikissa toukokuun 19. päivänä 2006

Sirkka-Liisa Viheriälä, puheenjohtaja              Maija Wilskman, hallituksen jäsen