Seuran kannanottoja 2016

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä 

Yleiskaavassa Keskuspuiston osiin kohdistettuja rakentamismerkintöjä on ansaitusti kritisoitu julkisuudessa. Itä-Helsingin luontoalueisiin kohdistuvat uhkat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka meitä itähelsinkiläisiä on paljon. Lähiöidemme metsillä, luonnonrannoilla, niityillä ja 1500-luvulta saakka viljellyillä pelloilla on meille vastaava merkitys kuin Keskuspuistolla on sen tuntumassa asuville. 

Itä-Helsingissä on useampia osittain päällekkäisiä vihersormia. Niistä yksi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren, Ramsinniemen, Meri-Rastilan metsän, Rastilan kartanon ympäristön ja Mustavuoren kautta Östersundomiin. Toinen etenee Kivinokasta Viikin kautta Kivikkoon ja on kolmas on Uutelasta Mustavuoreen suuntautuva vihersormi. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin virkistyksellisesti kuin luonnonkin kannalta ja ne tulee säilyttää. Valitettaasti ehdotettu yleiskaava ei tätä tunnista, sillä toteutuessaan se kaventaisi vihersormia monin paikoin merkittävästi. Myös uudet raidehankkeet uhkaavat useassa kohdassa vihersormien jatkuvuutta. Raideliikenne tuleekin suunnitella luontoalueet säilyttävästi niin, että sen sijoittelussa hyödynnetään jo olemassa olevia kulkuväyliä.

Itä-Helsingin osalta kaavoja koskevat muistutukset ja lausunnot on sivuutettu vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton, Museoviraston ja ympäristölautakunnan Vartiosaaren ja/tai Ramsinniemen säilyttämistä puoltavia lausuntoja ei ole huomioitu. Lisäksi yleiskaavaehdotukseen oli muistutusajan jälkeen lisätty muuttavaa maankäyttöä Kivinokalle. Tästä ei ole ollut mahdollista lausua missään vaiheessa prosessia. 

Kaupungin kasvu ei edellytä luontoalueille rakentamista. Luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla suunnittelulla on mahdollista säilyttää Itä-Helsingissäkin se, mikä tekee siitä viihtyisän: alueen metsäinen ja merellinen luonto. Väestönkasvu voidaan sijoittaa jo rakennetuille alueille. Tukholmassa mittava uudisrakentaminen on suunniteltu viheralueita uhraamatta. Luovuutta käyttämällä sama onnistuu myös Helsingissä.

Luontoalueille rakentaminen olisi lyhytnäköinen ja vanhanaikainen ratkaisu, sillä muualla monet kaupungit pyrkivät pikemminkin lisäämään viherpinta-alaansa. Olemassa olevien viheralueiden säilyttäminen on huomattavasti helpompaa kuin uusien rakentaminen. Luonnon terveysvaikutukset ovat tiedossa, samoin se, että luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttäminen edellyttää toimenpiteitä kaupungeissakin. 

On siis syytä säilyttää luontoa siellä, missä sitä vielä on. Myös Itä-Helsingissä.

Helsingissä 30.09.2016

Herttoniemi-seura

Laajasalo-Degerö Seura r.y

Vuosaari-Seura

Viikki-Seura ry

https://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-virkistysalueet/ 

Mielipide Helsingin yleiskaava 2050 ehdotuksesta

Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta

Mielipide Laajasalon kirjaston siirrosta uuteen ostoskeskukseen

Laajasalo-Degerö seuran mielestä kirjasto ja nuorisotila tulee siirtää uuteen ostoskeskukseen. Kirjasto ja nuorisotila voisi suunnitella yhdessä tilansa saaden aikaan yhteisiä kohtaamispaikkoja nuorison ja kirjastossa päivittäin kävijöiden kesken. Kirjaston siirtämisellä uuteen ostoskeskukseen saamme ostoskeskukselle enemmän käyttöastetta ja siitä tulisi siten luonnollisesti valovoimaisempi Laajasalon kohtaamispaikka. Näin saisimme ostarin yläkertaan kohtaamispaikan nuorisolle, vanhuksille, lapsiperheille ja kaikille muillekin. Kirjaston siirtämisen myötä ostariin saadaan varmaan myös yläkertaan lisää kahviloita, liikuntapaikka lapsille ja paljon muuta saaremme asukkaille.

Vanhaa koulutanhuan rakennusta ei missään nimessä kannata korjata, kuten tilakeskuksen lausunto on antanut sen kunnosta tarkan selvityksen.

LDS Johtokunta

Selvityspyyntö työpaikkaliikenteestä kaupunginhallitukselle

Laajasalo-Degerö Seura ry pyytää selvitystä työpaikkaliikenteen järjestelyistä liittyen erityisesti Laajasalon alueellista kehittämistä koskevaan käsittelyssä olevaan Helsingin yleiskaavaehdotukseen 2050:

Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta

Muistutus Laajasalon puistokadun katusuunnitelmaehdotuksesta